Dr. Öğr. Üyesi DAVUTHAN GÜNAYDIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi DAVUTHAN GÜNAYDIN

T: (0282) 250 2832

M dgunaydin@nku.edu.tr

W dgunaydin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ana Bilim Dalı:Çalışma Ekonomisi
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2006-2011
Tez: Küreselleşmenin refah devleti sağlık politikalarına etkileri: Türkiye örneği (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2004-2006
Tez: TSK’lerinde Ring Taşımacılık Faaliyetlerinin Maliyet-Etkinlik Analizi ve Ulaştırma Modelleri Yardımıyla Güzergah Optimizasyonu (2006)
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNAYDIN D., Çocuk Yoksulluğu İle Mücadelede Ücretsiz Okul Yemeği: Tekirdağ İlkokullarında Bir Araştırma, Emek ve Toplum, vol. 7, pp. 360-395, 2018.
Özgün Makale ASOS, SOBIAD, arastirmax Erişim Linki
2. GÜNAYDIN D., Türkiye’nin Demografik Dönüşümü Çerçevesinde İşgücününYaşlanma Sorunu, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol. 11, pp. 1-13, 2018.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. GÜNAYDIN D., Kor M., İşyeri Devrinde İşverenin Hukuki Sorumluluğu, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 5, pp. 203-216, 2016.
Özgün Makale DOAJ, ASOS
4. KAHRAMAN N., ARUN K., GÜNAYDIN D., EFFECTS OF LOCUS OF CONTROL ON COUNTER PRODUCTIVE WORK BEHAVIOR, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business &Economics Journal, pp. 1-7, 2016.
Özgün Makale crossref, citefactor
5. GÜNAYDIN D., ÇETİN M., Genç İşsizliğin Temel Makroekonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp. 17-34, 2015.
Özgün Makale ASOS, Arastirmax, Tei, Ulakbilim
6. GÜNAYDIN D., İnsana Yakışır İş: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 7, pp. 123-148, 2015.
Özgün Makale SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Services,Akademic Keys,ASI (Advanced Science Index),Sjournals Index Erişim Linki
7. CAVLAK H., GÜNAYDIN D., Limited Impact of the EU on Candidate States: Turkey’s Employment Policy, International Journal of Research in Business andSocial Science IJRBS, vol. 4, pp. 1-14, 2015.
Özgün Makale ProQuest
8. GÜNAYDIN D., ÇETİN M., The Impact of Economic Growth and Trade Openness on Income Inequality: An Emprical Analysis for Turkish Economy, INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, pp. 58-82, 2015.
Özgün Makale EBSCO, ProQuest, ASOS, Tei, DRJI, Ulakbim Erişim Linki
9. GÜNAYDIN D., CAVLAK H., Avrupa Birliği ve İzmir İşgücü Piyasaları: Toplumsal Cinsiyet Açısından Bir Değerlendirme, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 1-11, 2015.
Özgün Makale EBSCO, ASOS, DOAJ, ARASTİRMAX
10. GÜNAYDIN D., Yeşil İşler ve İşgücü Piyasasına Etkileri, Journal of Management and Economics Research, vol. 13, pp. 503-503, 2015.
Özgün Makale EBSCO, Ulakbim,DRJI, Indexcopernicus,Ulrichsweb, ARASTIRMAX Erişim Linki
11. GÜNAYDIN D., Türkiye’de Bölgerarası Gelişmişlik Farklarının Giderilmesinde Kalkınma Ajanslarının Yeri: İZKA Mali Destek Programları Örneğ, Dokuz eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 15, pp. 73-103, 2013.
Özgün Makale EBSCO, Ulakbim, DOAJ, ASOS, Arastirmax, Ulrichsweb
12. GÜNAYDIN D., Sağlık Hizmeti Krizi: Reformlar ve Krizi Aşma Yaklaşımları, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 31, pp. 195-227, 2012.
Özgün Makale EBSCO
13. GÜNAYDIN D., Sağlık Hizmetlerinde Küresel Dönüşümler, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, vol. 64, pp. 323-367, 2011.
Özgün Makale EBSCO, ASOS
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNAYDIN D., Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kümelenmeler: TR31 İzmir Bölgesi Örneği, IAAOJ, Social Science, cilt 1, ss. 11-47, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÜNAYDIN D., Handbook of Researchon Technology Adoption,Social Policy, and GlobalIntegration, Bölüm: The Determinant of theEmployment-Social ProtectionRelation in Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mehdi Khosrow-Pour, 2017.
Bilimsel Kitap
2. GÜNAYDIN D., CAVLAK H., CAVLAK N., Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Bölüm: Social Exclusion and Poverty:EU 2020 Objectives and Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Zeynep ÇOPUR, 2015.
Bilimsel Kitap
3. GÜNAYDIN D., CAVLAK H., ARUN K., ŞEREN G. Y., Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing, Bölüm: The Importance of Informationand CommunicationTechnologies in EstablishingHealthcare Services witha Universal Coverage, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Ulas AKKUÇUK, 2015.
Bilimsel Kitap
4. CAVLAK H., IŞIK A., GÜNAYDIN D., Regional Economic Integration and the Global Financial System, Bölüm: EU Health Policy:To What Extent the EU GotInvolved in the Field of Health?, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Engin SORHUN, Ümit HACIOĞLU, Hasan DİNÇER, 2015.
Bilimsel Kitap
5. ÇETİN M., GÜNAYDIN D., CAVLAK H., TOPÇU B., Regional Economic Integration and the Global Financial System, Bölüm: Unemployment and itsImpact on Economic Growthin the European Union:An Evidence from Panel Data Analysis, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Engin SORHUN, Ümit HACIOĞLU, Hasan DİNÇER, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜNAYDIN D., Eğitimde Öğretimde ve İstihdamda Olmamanın Gençler Üzerindeki Etkileri, 3. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresiİ (11.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
2. GÜNAYDIN D., Edemir Ö., Türkiye’de Güvenceli Esneklik Kapsamında Özel İstihdam Büroları ve Geçici İş İlişkisi, V. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi-Kırklareli (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
3. GÜNAYDIN D., Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Çerçevesinde Türkiye’nin RefahRejimi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series/Edirne (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
4. GEYİK E. Ü., YETKİN AKER D., ARUN K., GÜNAYDIN D., YILDIRIM D. Ç., Porter‟s Theory, Innovation and Local Productivity: A Meta-Analysis for Turkey, 2. International Conference on Social on Science (02.04.2016-03.04.2016).
Tam metin bildiri
5. GÜNAYDIN D., CAVLAK H., Can Turkey’s Window of Opportunity be a Solution for the EU’s Health Workforce Problem?, International Journal of Health Admimistration and Education Congress (26.03.2016-26.03.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜNAYDIN D., TÜRKİYE´NİN DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE İŞGÜCÜNÜNYAŞLANMASI SORUNU, 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi (04.05.2017-06.05.2017).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Researcher: Social Science Studies, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi DRJI, WZB, SOBIAD, The German National Library, Research Bible, IFSIJ